Luật Trồng trọt, số 31/2018/QH14
Thứ ba, 5/3/2019

Luật Trồng trọt 31/2018/QH14 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 19/11/2018. Luật này quy định về hoạt động trồng trọt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động trồng trọt; quản lý Nhà nước về trồng trọt.

Theo Luật Trồng trọt:

+ Phân bón là hàng hóa kinh doanh có điều kiện và phải được cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam, trừ phân bón hữu cơ được sản xuất để sử dụng không vì mục đích thương mại. Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam có thời hạn là 05 năm và được gia hạn.

+ Điều kiện cấp Quyết định công nhận phân bón bao gồm:

- Đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón;

- Có kết quả khảo nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia, trừ loại phân bón quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật này.

 Các loại phân bón không phải khảo nghiệm bao gồm (khoản 2 Điều 39 Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14:

a) Phân bón hữu cơ sử dụng để bón rễ có thành phần chỉ là chất hữu cơ tự nhiên, đáp ứng chỉ tiêu chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

b) Phân bón vô cơ đơn sử dụng để bón rễ có thành phần chỉ chứa đạm (N) hoặc lân (P) hoặc kali (K), đáp ứng chỉ tiêu chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

c) Phân bón vô cơ phức hợp sử dụng để bón rễ trong thành phần chỉ chứa các nguyên tố dinh dưỡng đạm (N), lân (P), kali (K) được liên kết với nhau bằng các liên kết hóa học, đáp ứng chỉ tiêu chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

d) Phân bón được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền công nhận là tiến bộ kỹ thuật.

Luật này có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020.

http://ccttbvtv.vinhlong.gov.vn/Filemanager/userfiles/2019/Van_ban_phap_luat/luat-trong-trot-2018-so-31-2018.doc

                                                                                                   Ngọc Yến _ Phòng TT-PC

Các thông tin khác: