Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2018
Thứ ba, 5/3/2019

Ngày 24/01/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 321/QĐ-BNN-PC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần, ngưng hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018.

Theo đó, ban hành Danh mục 106 văn bản quy phạm pháp luật bị thay đổi hiệu lực trong năm 2018, bao gồm:

- 80 văn bản hết hiệu lực toàn bộ năm 2018, trong đó: 09 văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành; 71 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

- 22 văn bản hết hiệu lực một phần năm 2018, trong đó: 08 văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành; 14 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành;

- 04 văn bản hết hiệu lực toàn bộ trước ngày 01/01/2018, bao gồm: 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 02 Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 24/01/2019.

http://ccttbvtv.vinhlong.gov.vn/Filemanager/userfiles/2019/Van_ban_phap_luat/quyet-dinh-321-qd-bnn-pc-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon.pdf

Ngọc Yến _  Phòng TT-PC

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 11)
Trang:1 - 2Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối