Các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật bị loại bỏ ra khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam
Thứ ba, 11/8/2020

               Thực hiện theo Quyết định số 4154/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/10/2017, số 03/QĐ-BNN-BVTV ngày 03/01/2017, số 278/QĐ-BNN-BVTV ngày 08/02/2017, số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/8/2018, số 1186/QĐ-BNN-BVTV ngày 10/4/2019, số 501/QĐ-BNN-BVTV ngày 12/02/2019 về việc loại bỏ các hoạt chất: Trichlorfon, Carbofuran Carbendazim, Benomyl, Thiophanate-methyl, 2,4D, Paraquat, Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide, Glyphosate, Chlopyrifos Ethyl, Fipronil

           Do thuốc BVTV rất độc hại mà người sử dụng thuốc BVTV không nắm rõ được sự độc hại của nó nên đã lạm dụng,  không theo nguyên tắc 4 đúng,  nên ảnh hưởng đến sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng . Trước thực trạng trên Bộ Nông Nghiêp& PTNT đã ra các quyết định loại bỏ thuốc BVTV chứa hoạt chất nêu trên ra  khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam

Dưới đây là các hoạt chất bị loại khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam

STT

Hoạt chất

Thời gian cấm lưu hành

Quyết định

01

Trichlorfon

16/10/2017

Số 4154/QĐ-BNN-BVTV

02

Carbofuran

16/10/2017

Số 4154/QĐ-BNN-BVTV

03

Carbendazim

03/01/2019

Số 03/QĐ-BNN-BVTV

04

Benomyl

03/01/2019

Số 03/QĐ-BNN-BVTV

05

Thiophanate-methyl

03/01/2019

Số 03/QĐ-BNN-BVTV

06

2,4D

08/02/2019

Số 278/QĐ-BNN-BVTV

07

Paraquat

08/02/2019

Số 278/QĐ-BNN-BVTV

08

Acephate

28/10/2019

Số 3435/QĐ-BNN-BVTV

09

Diazinon

28/10/2019

Số 3435/QĐ-BNN-BVTV

10

Malathion

28/10/2019

Số 3435/QĐ-BNN-BVTV

11

Zincphosphide

28/10/2019

Số 3435/QĐ-BNN-BVTV

12

Glyphosate

10/6/2020

Số 1186/QĐ-BNN-BVTV

13

Chorpyrifos Ethyl

12/02/2021

Số 501/QĐ-BNN-BVTV

14

Fipronil

12/02/2021

Số 501/QĐ-BNN-BVTV

              

           Theo các quyết định trên trong  năm 2017 đến 2019 có 3 hoạt chất trừ bệnh, 3 hoạt chất trừ cỏ, 1 hoạt chất trừ chuột, 7 hoạt chất trừ sâu bị loại ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

           Bên cạnh đó Nghị định 31/2016/NĐ – CP ngày 6/5/2016 của Chính phủ có quy định mức phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam. Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng; thuốc không bảo đảm chất lượng, không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; thuốc không có tên trong Danh Mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam có khối lượng từ 20 kilôgam (hoặc 20 lít) đến dưới 100 kilôgam (hoặc 100 lít) thuốc thành phẩm;  Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trong Danh Mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam có khối lượng từ 3 kilôgam (hoặc 3 lít) đến dưới 5 kilôgam (hoặc 5 lít) thuốc thành phẩm;

 

           Từ các thông tin trên, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long đã khuyến cáo các tổ chức, cá nhân cần chú ý để không buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có các hoạt chất nói trên.

                                                Lê Dung – Trạm TT&BVTV Vũng Liêm

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 15)
Trang:1 - 2Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối