Tiêu Chuẩn Cơ Sở Giống Cây Ăn Quả Lâu Năm – Cây Đầu Dòng, Vườn Cây Đầu Dòng - Cây Thanh Trà
Thứ năm, 4/11/2021

Ngày 22/10/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 389/QĐ-SNNPTNT về Tiêu chuẩn cơ sở Giống Cây ăn quả lâu năm – cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây Thanh Trà tỉnh Vĩnh Long.

Cây đầu dòng là cây tốt nhất được bình tuyển và công nhận từ quần thể của một giống cây. 

Cây đầu dòng – cây Thanh Trà là cây có sức sinh trưởng khỏe, xanh tốt, phải mang những đặc điểm hình thái và chỉ tiêu chất lượng phản ánh đúng đặc trưng của giống.

Cây có tuổi từ 10 năm trở lên nếu là cây trồng bằng hạt, 07 năm trở lên nếu là cây nhân giống vô tính và phải có ít nhất 03 năm liên tục cho quả tính đến năm được tuyển chọn. Cây có sức sinh trưởng khỏe, chống chịu tốt với điều kiện ngoại cảnh bất lợi,

không bị nhiễm sâu bệnh. Cây có năng suất ổn định và cao hơn trung bình so với các cây cùng giống trong quần thể ít nhất 10% trong 03 năm liên tiếp.

Chất lượng quả của cây đầu dòng phải đạt yêu cầu hàng hóa, được thị trường chấp nhận. Một số chỉ tiêu chính như sau:

Tên chỉ tiêu

Phương pháp

 khảo sát

Tiêu chí chọn

Thanh trà

chua

Thanh trà

ngọt

Khối lượng trung bình quả (g)

Cân

≥ 51,4

≥ 55

Độ đồng đều về hình dạng, kích thước quả (%)

Cân

≥ 90

≥ 90

Tỷ lệ phần ăn được (%)

Đo

≥   71

≥   71

Hình dạng quả và màu sắc vỏ quả

Đánh giá cảm quan

Hình trứng

Oval

Màu sắc thịt quả

Đánh giá cảm quan

Cam

Vàng cam

Hương và vị quả

Đánh giá cảm quan (nếm)

Chua

Chua ngọt

Độ Brix (%):

Đo

≥ 15

≥ 19

Ngọc Yến- Phòng Kỹ thuật

Các thông tin khác: