Thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống và kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Thứ ba, 27/7/2021

Thực hiện Công văn số 4028/UBND-VX của UBND tỉnh về việc tận dụng tối đa “thời gian vàng” thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống và kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; ngày 25/7/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 806/SNN&PTNT-VP để triển khai công văn của UBND tỉnh đến các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Sở.

Sở Nông nghiệp & PTNT yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các yêu cầu về giãn cách cá nhân với cá nhân, giữa gia đình với gia đình, cách ly các tổ dân phố, ấp/khóm/khu, xã, huyện, tỉnh, không tụ tập đông người, hạn chế việc đi lại, không ra khỏi nhà nếu không có việc thật sự cần thiết.

- Đẩy mạnh tuyên truyền CCVC-NLĐ thực hiện nghiêm thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) nhằm tự bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và khai báo y tế theo quy định.

- Các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc tăng cường làm việc trực tuyến, bố trí người làm việc luân phiên tại công sở không quá 50%, nhưng phải đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong giải quyết công việc.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở làm việc theo nội dung Công văn số 673/SNN&PTNT, ngày 29/6/2021 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho đến khi có ý kiến chỉ đạo mới.

Để tận dụng tối đa “thời gian vàng” thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, CCVC- NLĐ của ngành thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo tại Công văn này cùng chung tay, góp sức ngăn chặn, dập dịch kịp thời, sớm kiểm soát dịch Covid-19./.

                                                                                                                          Huy Thảo - Phòng Kỹ thuật

http://ccttbvtv.vinhlong.gov.vn/Filemanager/userfiles/2021/T7. thuc hien quyet liet cac bien phap phong chong COVID 23.7.pdf

Các thông tin khác: