Luật cán bộ, công chức và luật viên chức sửa đổi 2019
Thứ sáu, 30/10/2020

Ngày 25/11/2019 Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Luật được ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật viên chức sô 58/2010/QH12

Đây là điểm mới nổi bật được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 25/11/2019.

Theo đó, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn chỉ còn được áp dụng với 03 trường hợp sau:
- Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020;
- Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức;
- Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Ngoài ra, vẫn giữ nguyên hai loại hợp đồng làm việc là không xác định thời hạn và xác định thời hạn, tuy nhiên thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng xác định thời hạn là trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng.

http://ccttbvtv.vinhlong.gov.vn/Filemanager/userfiles/2020/VBQPPL/LUẬT 52-2019 CC,VC SUA DOI.pdf

 

                                                                                                                                             Nguyễn Thùy Dương - Phòng HC –TH

 

 

 

 

 

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 15)
Trang:1 - 2Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối