Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực Trồng trọt và Giống cây lâm nghiệp
Thứ hai, 26/3/2018

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 207/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

* Giảm mức thu phí bảo hộ giống cây lâm nghiệp so với quy định hiện hành đối với các thủ tục sau:

- Công nhận lâm phần tuyển chọn: 600.000 đồng/giống (giảm 150.000 đồng/giống);

- Công nhận vườn giống: 2.400.000 đồng/vườn giống (giảm 350.000 đồng/vườn giống);

- Công nhận nguồn gốc lô giống, lô con giống: 600.000 đồng/lô giống (giảm 150.000 đồng/lô giống).

* Quy định cụ thể phí cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón); giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

Stt

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

(đồng)

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (trừ cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón)

 

 

 

Cấp mới

01 cơ sở/lần

6.000.000

 

Cấp lại

01 cơ sở/lần

2.500.000

2

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón, đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón

 

 

 

Cấp mới:

01 cơ sơ/lần

3.000.000

 

Cấp lại

01 cơ sơ/lần

1.200.000

3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

 

 

 

Cấp mới

01 cơ sơ/lần

500.000

 

Cấp lại

01 cơ sơ/lần

200.000

Ngoài ra, Thông tư 14/2018/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 26/3/2018) bổ sung thêm hai tổ chức có thẩm quyền thu phí, lệ phí, bao gồm:

+ Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT)

+ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

http://ccttbvtv.vinhlong.gov.vn/Filemanager/userfiles/2018/Van_ban_phap_luat/14_2018_TT-BTC_375121.doc

Ngọc Yến - Phòng Thanh tra Pháp chế

Các thông tin khác: