Một số điểm mới của Nghị định 15/2018/NĐ-CP về An toàn thực phẩm
Thứ bảy, 25/8/2018

Ngày 02/02/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật An Toàn Thực Phẩm (ATTP), trong đó có những điểm mới như sau:

- Nghị định 15 điều chỉnh căn cứ ban hành so với Nghị định 38 và chuyển hướng từ tiền kiểm sang hậu kiểm (từ công bố hợp quy phù hợp với quy định về ATTP, kiểm tra ATTP nhập khẩu, ...)

- Thay đổi phương thức công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với sản phẩm thực phẩm (Điều 4 đến Điều 8)

- Quy định chi tiết và phân công nhiệm vụ rõ hơn trong kiểm tra Nhà nước về ATTP nhập khẩu, xuất khẩu (Điều 13 đến Điều 23).

- Mở rộng đối tượng cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Điều12) gồm:

+ Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ.

+ Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định.

+ Sơ chế nhỏ lẻ, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ.

+ Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn.

+ Sản xuất kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.

+ Nhà hàng trong khách sạn.

+ Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm.

+ Kinh doanh thức ăn đường phố.

+ Cơ sở đã được cấp một trong các giấy chứng nhận: GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSCC 22000 hoặc tương đương còn hiệu lực.

- Ghi nhãn thực phẩm: miễn ghi nhãn phụ đối với một số sản phẩm thực phẩm nhập khẩu, ... (Điều 25).

- Thu gọn quản lý về quảng cáo thực phẩm (Điều 26).

- Bổ sung quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong việc lưu giữ thông tin, thực hiện việc truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm không bảo đảm ATTP (Điều 34 và Điều 35).

- Quy định rõ, đầy đủ, chi tiết phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP (Điều 36 đến Điều 41).

http://ccttbvtv.vinhlong.gov.vn/Filemanager/userfiles/2018/Van_ban_phap_luat/Nghi dinh15_2018_ND-CP_ATTP.doc

Minh Hiếu – Trạm TT&BVTV Long Hồ, TPVL

 

Các thông tin khác: