Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Thứ hai, 24/1/2022

Ngày 10/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

 Nghị định này gồm 13 Chương, 169 Điều, cụ thể:

- Chương 1. Quy định chung

- Chương 2. Bảo vệ các thành phần môi trường và di sản thiên nhiên.

- Chương 3. Phân vùng môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, đăng ký môi trường. Trong đó:

+ Quy định về đánh giá tác động môi trường: từ điều 25 đến điều 27;

+ Quy định về Giấy phép môi trường, đăng ký môi trường: từ điều 28 đến 30 quy định về giấy phép môi trường. Điều 31. Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sau khi được cấp giấy phép môi trường. Điều 32. Đối tượng được miễn đăng ký môi trường.

- Chương 4. Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đô thị, nông thôn và một số lĩnh vực.

- Chương 5. Quản lý chất thải.

- Chương 6. Trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu.

 - Chương 7. Quan trắc môi trường.

- Chương 8. Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường.

- Chương 9. Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; bồi thường thiệt hại về môi trường.

- Chương 10. Công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường.

- Chương 11. Nguồn lực bảo vệ môi trường.

- Chương 12. Quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra và cung cấp dịch vụ công trực tuyến về bảo vệ môi trường.

- Chương 13.  Điều khoản thi hành.

Nghị định này bãi bỏ: Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ; Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ và một số nghị định có liên quan.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2022.

http://ccttbvtv.vinhlong.gov.vn/Filemanager/userfiles/2022/08_2022_ND-CP_479457.doc

Huy Thảo- Phòng Kỹ thuật

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 26)
Trang:1 - 2 - 3Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối