Thông tin về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil
Thứ hai, 18/2/2019

Theo Quyết định số 501/QĐ-BNN-BVTV ngày 12/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc loại bỏ thuốc BVTV có chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil ra khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam.

* Các loại thuốc có chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil chỉ được:

+ Sản xuất và nhập khẩu tối đa 1 năm kể từ ngày 12/02/2019.

+ Buôn bán, sử dụng tối đa 2 năm kể từ 12/02/2019.

* Loại bỏ hơn 172 loại thuốc trừ sâu và 05 thuốc trừ mối chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Cụ thể:

- Thuốc trừ sâu: Fultoc super 550EC, Sacophos 550EC, Acek 50EC, Cây búa vàng, Monifos, Paragon 555EC, Phesoltinfos 25EC…

- Thuốc diệt mối: Fugonsin 500EC, Lenfos 50EC, Landguard 40EC, MAP Sedan 48EC, Termifos 500EC.

http://ccttbvtv.vinhlong.gov.vn/Filemanager/userfiles/2019/Van_ban_phap_luat/quyet-dinh-501-qd-bnn-bvtv-2019-loai-bo-thuoc-thuc-vat-chua-hoat-chat.pdf

Ngọc Yến – Phòng TTPC

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 13)
Trang:1 - 2Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối