Quy trình Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón
Thứ ba, 14/1/2020

1. Thành phần, số lượng hồ sơ:

1.1 Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phân bón theo Mẫu số 20 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019;

- Bản sao hợp lệ Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam;

- 02 kịch bản quảng cáo và file điện tử ghi âm, ghi hình hoặc bản thiết kế phù hợp với loại hình và phương thức quảng cáo (trừ quảng cáo thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện).

* Đối với quảng cáo thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện phải có: chương trình (ghi rõ nội dung); thời gian; địa điểm tổ chức; nội dung bài báo cáo và tài liệu phát cho người dự; bảng kê tên, chức danh, trình độ chuyên môn của báo cáo viên.

1.2 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cụ thể:

- Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 01 ngày làm việc;

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 03 ngày làm việc;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01 ngày làm việc.

Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

* Đối với quảng cáo thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện: trước khi tiến hành việc quảng cáo ít nhất 02 ngày làm việc, tổ chức, cá nhân có phân bón đã được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo phải có văn bản thông báo về hình thức, thời gian và địa điểm quảng cáo kèm theo bản sao giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi tổ chức quảng cáo để thanh tra, kiểm tra trong trường hợp cần thiết.

3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Vĩnh Long.

5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận nội dung quảng cáo.

Văn bản này có giá trị trên phạm vi toàn quốc.

6. Phí, lệ phí: Chưa có quy định.

7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

          Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phân bón theo Mẫu số tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019.

8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14, ngày 19/11/2018;

+ Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về quản lý phân bón.

http://ccttbvtv.vinhlong.gov.vn/Filemanager/userfiles/2020/VBQPPL/Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cao phan bon.docx

 

Các thông tin khác: