Thông tư 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
Thứ hai, 1/11/2021

Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

Thông tư bao gồm 7 chương, 52 Điều trong đó quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, trình tự thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Cụ thể:

+ Tổ chức đoàn thanh tra bao gồm trưởng đoàn, phó trưởng đoàn (nếu cần thiết); và thành viên đoàn thanh tra;

+ Chuẩn bị thanh tra gồm thu thập thông tin, tài liệu để chuẩn bị thanh tra; ban hành quyết định thanh tra; xây dựng, phê duyệt, phổ biến kế hoạch tiến hành thanh tra; xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo; Thông báo về việc công bố quyết định thanh tra.

+ Tổ chức thực hiện cuộc thanh tra gồm: công bố quyết định thanh tra; thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra; kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu; kết thúc thanh tra trực tiếp tại nơi được thanh tra..

Gia hạn thời hạn thanh tra được thực hiện trong các trường hợp sau: Các cuộc thanh tra phức tạp, đặc biệt phức tạp liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan, đơn vị, địa bàn; Cần lấy ý kiến chuyên môn của các cơ quan; Cần xác minh, làm rõ vụ việc có yếu tố nước ngoài thuộc nội dung, phạm vi thanh tra; Cần xác minh, làm rõ hành vi tham nhũng;…

+ Kết thúc cuộc thanh tra: quy định về thời gian, trách nhiệm xây dựng báo cáo kết qua thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra, ban hành kết luận thanh tra và công bố công khai kết luận thanh tra.

+ Nội dung Giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra bao gồm: Việc chấp hành các quy định của pháp luật về căn cứ, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ trong hoạt động thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra; Việc chấp hành chỉ đạo của Người ra quyết định thanh tra và việc thực hiện Quyết định thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra, việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo và các yêu cầu khác của cuộc thanh tra; Việc tuân thủ chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra và các quy định của pháp luật về những hành vi bị nghiêm cấm của Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra; Nội dung khác khi được Người ra quyết định thanh tra giao.

Ngoài ra thông tư cũng quy định cụ thể về phân nhóm đối với hồ sơ thanh tra, việc lập, bàn giao lưu giữ hồ sơ thanh tra.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11/2021, thay thế Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014; Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10 tháng 9 năm 2015; Thông tư số 08/2015/TT-TTCP ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Thanh tra Chính phủ.

http://ccttbvtv.vinhlong.gov.vn/Filemanager/userfiles/2021/TT06. thanh tra.Yen.pdf

          Ngọc Yến- Phòng Kỹ thuật

 

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 13)
Trang:1 - 2Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối