Thứ bảy, 30/6/2018
Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
Thứ hai, 26/3/2018
Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực Trồng trọt và Giống cây lâm nghiệp Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 500.000 đ/cơ sở
Chủ nhật, 22/10/2017
Công văn số: 842/SNN&PTNT ngày 13/10/2017 “Về việc tổ chức hội thảo phân bón” Căn cứ Nghị định số 108/2017/NĐ-CP, ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón.
Thứ hai, 2/10/2017
Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về Quản lý phân bón Nghị định về Quản lý phân bón áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến lĩnh vực phân bón tại Việt Nam.
Thứ ba, 11/7/2017
Danh sách phân bón vô cơ đã công bố hợp quy (cập nhật đến ngày 31/03/2017) Tổng hợp từ Thông báo xác nhận Cục Hóa chất nhận được từ Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến ngày 31/03/2017
Thứ năm, 13/4/2017
Danh sách các loại phân bón hữu cơ và phân bón khác đã công bố hợp quy và được cấp phép sản xuất Danh sách các loại phân bón hữu cơ và phân bón khác đã công bố hợp quy; Danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác