Thứ bảy, 25/8/2018
Một số điểm mới của Nghị định 15/2018/NĐ-CP về An toàn thực phẩm Nghị định 15/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật An Toàn Thực Phẩm
Thứ sáu, 13/5/2016
Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thứ sáu, 13/5/2016
Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ