Thứ sáu, 19/1/2018
Hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm Quản lý sử dụng đất trồng lúa và Hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm
Thứ sáu, 13/5/2016
Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây trồng
Thứ sáu, 13/5/2016
Pháp lệnh giống cây trồng
Thứ sáu, 13/5/2016
Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm
Thứ sáu, 13/5/2016
Quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng